4. JÄRJESTÖLLINEN KEHITTÄMINEN

Jär­jes­tön ul­koi­nen nä­ky­vyys on pa­ran­tu­nut. Si­säi­nen ja ul­koi­nen vies­tin­tä ta­voit­ta­vat täl­lä het­kel­lä kaik­ki suo­ma­lai­set reh­to­rit ja jär­jes­tön jä­sen­pal­ve­lui­den laa­tu ja saa­ta­vuus ovat pa­ran­tu­neet huo­mat­ta­vas­ti. Kou­lu­tus­po­liit­ti­nen in­for­maa­tio ja jär­jes­tön toi­min­nan vies­tin­tä ovat toi­mi­neet hy­vä­nä rek­ry­toin­ti­a­lus­ta­na uu­sil­le jä­se­nil­le ja tuo­neet Suo­men Reh­to­rit ry:n lä­hem­mäk­si reh­to­rien arki­työ­tä. Jä­sen­pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­den ja ke­hit­tä­mi­sen kan­nal­ta jär­jes­tö­sih­tee­rin työ oli mer­kit­tä­vää. Se nä­kyi sekä jär­jes­tön hal­li­tuk­sen työs­sä että yk­sit­täi­sen jä­se­nen pal­ve­luis­sa. Jär­jes­tö­sih­tee­ri on luo­nut toi­min­nal­laan uu­den­lai­sia pal­ve­lu­kon­sep­te­ja, jot­ka hel­pot­ta­vat reh­to­rei­den yh­tey­den­pi­toa jär­jes­töön ja te­ke­vät uu­sien jä­se­nien liit­ty­mi­sen mie­lek­kääk­si. Yli 95 % jä­sen­ha­ke­muk­sis­ta tuli koti­si­vu­jen kaut­ta. Uu­sien jä­sen­ten han­kin­nas­sa on­nis­tut­tiin tyy­dyt­tä­väs­ti.

Jär­jes­tön hal­li­tus käyn­nis­ti toi­min­ta­vuo­den 2014 lo­pul­la uu­den stra­te­gi­a­kau­den poh­jus­ta­mi­sek­si jär­jes­tö­työn tu­le­vai­suu­den ta­voit­tei­den aset­ta­mi­sen. Hal­li­tuk­sen ta­voi­te on, että SURE FIRE on kas­va­va, luo­tet­ta­va, ket­te­rä ja vah­va jär­jes­tö. Vaa­ti­vien ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si hal­li­tus käyn­nis­ti työn ta­voi­tet­ta par­haim­min pal­ve­le­van or­ga­ni­soi­tu­mi­sen mal­lis­ta. Suun­ni­tel­ma­na on ja­kaa ny­kyi­siä teh­tä­viä luon­te­vi­na teh­tä­vä­ko­ko­nai­suuk­si­na hal­li­tuk­sen jä­se­nil­le toi­min­ta­vuo­den ajak­si. Jat­kos­sa toi­min­taan on tar­koi­tus osal­lis­taa en­tis­tä enem­män hal­li­tuk­sen vara­jä­se­niä sekä nii­tä alue­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jia, jot­ka ei­vät kuu­lu hal­li­tuk­seen var­si­nai­si­na tai vara­jä­se­ni­nä.

Jär­jes­tön koti­si­vu­jen ke­hit­tä­mi­nen ja so­si­aa­li­sen me­di­an hyö­dyn­tä­mi­nen ovat avan­neet uu­den­lai­sia ka­na­via koko jär­jes­töm­me vies­tin­tään. Vies­tin­nän ohel­la so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­töön ot­ta­mi­sel­la jär­jes­tö ha­lu­aa vah­vas­ti vies­tiä omia kou­lu­tus­po­liit­ti­sia ta­voit­tei­taan.

Suo­men Reh­to­rit ry on vuo­den 2014 ai­ka­na pys­ty­nyt ta­lou­del­li­ses­ti tu­ke­maan sekä alue­yh­dis­tyk­siä että yk­sit­täi­siä jä­se­niä. Tuet liit­ty­vät Suo­men Reh­to­rit ry:n ja Ope­tus­hal­li­tuk­sen kou­lu­tus­yh­teis­työ­hön ja Ope­tus­alan Am­mat­ti­jär­jes­tö OAJ:n kans­sa teh­tyi­hin so­pi­muk­siin. Ke­hit­ty­väl­le jär­jes­tö­työl­le vuo­si 2014 oli ta­lou­del­li­ses­ti haas­ta­va ja va­kiin­tu­nei­den tuki­muo­to­jen ohel­la jär­jes­tön hal­li­tus ja jär­jes­tö­sih­tee­ri pyr­ki­vät löy­tä­mään uu­den­lai­sia ra­hoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta.

Juh­la­vuo­den 2014 ker­to­mus19.1.2015