Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Yleistä 

Uudenmaan Rehtorit ry:n alueyhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Rehtorit ry – Finlands Rektorer rf:een. Suomen rehtorit ry on yleissivistävän koulutuksen rehtorien järjestö, johon kuuluu yli 1100 jäsentä. Alueellinen toiminta tapahtuu 22 aluejärjestön kautta. Suomen rehtorit on vuoden 2015 alusta uudistanut hallituksen toimintaperiaatteita sekä rakennetta ja laati vuona 2015 toteutetun jäsenkyselyn perusteella uuden strategian vuonna 2016. Strategian keskeiset tavoitteet ovat: 

  1. Edunvalvontatyön vahva kehittäminen 
  2. Oppilaitosjohdon työnkuvan selkiyttäminen, työmäärän rajaaminen, työhyvinvoinnin tukeminen 
  3. Koulutusten järjestäminen, ammatillisen osaamisen ja johtamistaidon vahvistaminen 
  4. Verkostoitumisen edistäminen 
  5. Koulutuksen ja johtamisen voimavarojen puolustaminen 
  6. Asiantuntijuuden hyödyntäminen 

Viime vuosina Suomen rehtoreiden painopisteenä on ollut erityisesti rehtoreiden hyvinvointi. Kyseisen tavoitteen toteuttamiseksi on aloitettu yhteistyö australialaisen Nesli organisaation kanssa. Mukana on myös Helsingin yliopiston tutkijoita. Keväällä 2019 toteutettiin osana hanketta ensimmäinen rehtoreiden hyvinvointikysely. Kysely toistettiin vuonna 2020, 2021 ja 2022. Kysely tullaan mahdollisesti toteuttamaan myös vuonna 2023. Tavoitteena vuonna 2023 on kuitenkin toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä kyselyssä havaittujen ongelmien korjaamiseksi. 

Järjestöpoliittinen toiminta 

Uudenmaan rehtoreiden tavoitteena on parantaa alueensa rehtorikunnan toiminta-aktiviteettia kehittämällä tiedottamista ja yhteistoimintaa sekä järjestämällä jäsenistöään kiinnostavia tilaisuuksia. Erityisesti huomiota on tarkoitus kiinnittää paikallisen toiminnan aktivoimiseen eri puolilla Uudenmaan rehtoreiden toiminta-aluetta. Uudet yhdistyksen jäsenet otetaan vastaan Suomen rehtorit ry:n toimintaohjeen mukaisesti ottamalla heihin henkilökohtaisesti yhteyttä. Lisäksi pyritään jäsenmäärän kasvattamiseen entistä vahvemman neuvotteluaseman saamiseksi. Vuoden 2023 aikana tavoitteena on saada aktivoitua jäsenistöä ottamaan aktiivisemmin osaa yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. 

Yhdistyksen kattojärjestö Suomen rehtorit ry:n hallitus koostuu rehtoreitten alueyhdistysten edustuksesta. Uudenmaan rehtorit kuuluu samaan pooliin Etelä-Karjalan rehtorit ry:n ja Kymenlaakson rehtorit ry:n kanssa. Uudenmaan rehtoreiden edustajana Pertti Tuomi kuuluu Suomen rehtorit ry:n hallitukseen toimikautena 2023 sekä opetusalan johdon neuvottelukuntaan.

Pääpaino Suomen Rehtorit ry:n toiminnassa vuonna 2023 on edelleen huolehtia erityisesti rehtoreiden edunvalvonnasta sekä parantaa rehtoreiden hyvinvointia. Suomen Rehtorit ry järjestösihteeri tiedottaa alueyhdistysten puheenjohtajia järjestön toiminnasta. Kattojärjestö tiedottaa edelleen toiminnastaan web-sivuillaan osoitteessa www.surefire.fi ja jäsenille toimitetun jäsenkirjeen sekä Rexi-lehden kautta. 

Uudenmaan rehtorit ry seuraa valtakunnallisen rehtorijärjestön kannanottoja OAJ:n opetusalan johdon neuvottelukunnassa, rehtorin työnkuvaan, työajan seurantaan ja rehtorin palkkaukseen liittyvissä asioissa ja on tarvittaessa mukana ottamassa kantaa edellä mainittuihin asioihin Suomen rehtorit järjestön kautta. 

Toiminnassaan yhdistys pyrkii yhteistyöhön muiden Suomen rehtorit ry:n alueyhdistysten, OAJ:n sekä kouluviranomaisten kanssa. 

Rehtorin asema 

Järjestötoiminnan tehtävinä on edistää jäsenistönsä ammatillista kehitystä ja osallistua rehtorien työolosuhteiden sekä palkkauksen kehittämiseen. 

Yhdistyksen tavoitteena on rehtorin aseman turvaaminen ja selkeyttäminen mm. tekemällä rehtorin toimenkuvaa ja työolosuhteita koskevia esityksiä paikallisella tasolla sekä järjestämällä mahdollisuuksien mukaan koulutustoimintaa ja tiedottamalla aktiivisesti asioista. 

Yhdistys pitää tärkeänä, että kouluissa on riittävä henkilöstö opetussuunnitelman mukaisen opetuksen turvaamiseksi. 

Virkistystoiminta 

Koronapandemian hellitettyä oli jälleen tavoitteena tehdä ulkomaille suuntautuva retki keväällä 2023. Keväälle 2023 suunniteltu retki Kööpenhaminaan jouduttiin kuitenkin peruuttamaan korkeiksi nousseiden kustannusten sekä kiinnostuneiden osallistujien vähäisen määrän vuoksi. Keväälle 2024 on kuitenkin suunniteltu retki Espanjaan Barcelonan lähialueelle. 

Vuosikokous järjestetään 31.3.2023. Kokouksen yhteydessä järjestetään samalla yhteistyössä HE-SEREn kanssa yhteinen virkistystapahtuma. Perinteinen yhteinen kesätapaaminen järjestetään Helsingissä 16.6.2023. Alueellinen virkistystapahtuma on suunniteltu järjestettäväksi elo-syyskuun 2023 vaihteessa Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla. Yhdistyksen pikkujoulut järjestetään marras-joulukuussa 2023. Koulutustapahtumina osallistutaan Pro Rexi tapahtumaan 23.-24.11.2023 Helsingissä sekä järjestetään kokousten yhteydessä mahdollisuuksien mukaan tutustumiskäyntejä, koulutusta ja/tai virkistystoimintaa. Yhteistyötä Helsingin rehtorit ry:n kanssa pyritään lisäämään. 

Tilaisuudet ovat niiden toteutuessa erinomainen mahdollisuus sekä tasokkaaseen koulutukseen että virkistävään yhdessäoloon rehtoreiden kesken. Toimintaa pyritään toteuttamaan eri puolilla Uudenmaan rehtoreiden jäsenaluetta. Menemälle lähelle jäseniä jo olemassa olevien jäsenten aktiivisuutta osallistua yhdistyksen toimintaan pyritään lisäämään sekä samalla myös saamaan yhdistykselle uusia jäseniä.