Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista

Opetushallitukselle Viite: Dno 35/041/2012

Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista

Suomen Rehtorit ry (SURE) kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Luonnoksessa otetaan hyvin huomioon nykyiset opiskelijaryhmät, joista suurin osa on maahanmuuttajataustaisia. Tästä syystä pidämme hyvänä, että aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetus on sisällytetty varsinaiseen aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Tämä mahdollistaa joustavat opetusjärjestelyt erilaisista lähtökohdista tuleville opiskelijoille.

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien samanaikainen tekeminen olisi edesauttanut paikallisen opetussuunnitelman työstämistä, koska opetustyötä tekevät samat henkilöt ja osittain myös samat opiskelijaryhmätkin jatkavat perusopetuksesta lukioon.

Aikuisten taustojen moninaisuus edellyttää perusopetukselta joustavia rakenteita ja ajattelutapoja, jotka ottavat huomioon ja tunnustavat myös aiemmin hankitun osaamisen ja hyödyntävät sitä. Nyt esitetty opetussuunnitelma ottaa huomioon opiskelijoiden moninaiset taustat ja lähtökohdat. Paikallisesti päätettävät asiat konkretisoivat opetussuunnitelman laadintaa paikallisella tasolla ja turvaavat aikuisten perusopetuksen tasa-arvoa ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Näemme hyvänä, että opetussuunnitelma kannustaa erilaisten oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien hyödyntämiseen. Opiskelijoita ohjataan ja kannustetaan käyttämään erilaisia oppimisstrategioita. Koska oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti, tarvitaan myös enemmän uusia välineitä ja menetelmiä arvioinnin tueksi ottaen huomioon maahanmuuttajataustaiset ja vieraskieliset opiskelijat.

Pidämme merkittävänä yritteliäisyyden ja yrittäjämäisen toimintatavan mahdollisuutta. Opetuksen tehtävänä on saada opiskelijat oivaltamaan yrittäjämäisen toimintatavan merkitys omassa työllistymisessään. Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma antaa jatko-opintovalmiudet ja tukee työllistymistä. Koemme monikulttuurisuuden näkymisen myönteisenä.

Toteamme uuden opetussuunnitelman mahdollistavan joustavat opetusjärjestelyt ja toisaalta tuovan myös mukanaan paljon haasteita ja kehittämiskohteita.

Helsingissä 13.10.2014
Riikka Lindroos
puheenjohtaja
Suomen Rehtorit ry Finlands Rektorer rf