Rehtorin kelpoisuus

Rehtoreiden/johtajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).

Rehtorin kelpoisuus

Rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on:

1) ylempi korkeakoulututkinto;

2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus;

3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä

4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. (3.11.2005/865)

Jos samassa oppilaitoksessa järjestetään usean eri koulutusmuodon piiriin kuuluvaa koulutusta tai jos rehtori vastaa kahden tai useamman sellaisen oppilaitoksen toiminnasta, joissa järjestetään eri koulutusmuotojen piiriin kuuluvaa koulutusta, rehtorilla tulee olla 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu opettajan kelpoisuus johonkin niistä.

Rehtorilla tulee myös olla asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä kokemus opettajan tehtävistä ja Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto tai vähintään 25 opintopisteen laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Ala- ja yläkoulun hallinnollisen rajan poistuminen on aiheuttanut epäselvyyttä siitä, mikä on asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus. Perusopetuksessa se on luokanopettajalla, aineenopettajalla, erityisopettajalla ja oppilaanohjaajalla.

Erityisopettajan ja opinto-ohjaajan kelpoisuus rehtoriksi herättävät paljon kysymyksiä. Huomattavaa on, että nämä kaksi mahdollistavat myös sen, että henkilöllä ei ole yliopistollista ylempää korkeakoulututkintoa vaan ammatillisen puolen taustakoulutus. Opinto-ohjaajan tai erityisopettajakelpoisuus voi muodostua myös ammatillisen tutkinnon (YAMK) kautta ja opinto-ohjaaja myös AMK alemman ammttikorkeakoulututkinnon kautta, mutta rehtorilta edellytetään kuitenkin ylempää korkeakoulututkintoa, johon YAMK rinnastuu. AMK ei siis riitä jos opinto-ohjaaja rehtorin tehtävää havittelee. Muuten sekä erityisopettaja että opinto-ohjaaja ovat kelpoisia rehtoriksi