Lausunto Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 14.3.2017

Viite: Lausuntopyyntö OKM/35/040/2015

Lausuntopyyntö Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 17.2.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ja Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) siirtämistä Opetushallituksen (OPH) erillisyksiköiksi.

Suomen Rehtorit ry pitää edelleen tärkeänä sitä, että niin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kuin myös Ylioppilastutkintolautakunnan toiminta jatkuu itsenäisenä ja riippumattomana sekä mahdollisimman laadukkaana. Työn jako Opetushallituksen ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen sekä Ylioppilastutkintolautakunnan välillä tulee olla selkeä.

Opetushallituksen tehtävänä on erilaisten määräysten ja ohjeiden antaminen koulutuksen järjestäjille. Opetushallitus laatii lukiokoulutukselle opetussuunnitelman perusteet ja ylioppilastutkinnon tarkoituksena on puolueettomasti mitata noiden suunnitelmien saavuttamista. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tehtävänä taas on toteuttaa koulutuksen arviointia eurooppalaisten standardien mukaisesti, luotettavasti ja riippumattomasti sekä tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten. Myös tuki laadunhallinnallisissa asioissa opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja sitä kautta kouluille on edelleen merkittävä.

Suomen Rehtorit ry haluaa korostaa sitä, että Ylioppilastutkintolautakunnan toiminnalle on turvattava uudistuksessa selkeällä lainsäädännöllä sellainen asema, jossa se voi toimia uudistuksessa edelleen uskottavasti lukion opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen arvioijana. Tämä edellyttää riippumatonta asemaa suhteessa opetussuunnitelman laatijoihin eli Opetushallitukseen. Ylioppilastutkintolautakunnan tehtävä on laatia ja korjata ylioppilaskokeet ja lautakunnassa tulee olla jäseniä, jotka tuntevat hyvin lukiotyön arkea.

Suomen Rehtorit ry tukee sitä, ettei esityksessä esitetä muutoksia Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tehtäviin tai ylioppilaslautakunnan tehtäviin.

Suomen Rehtorit ry pitää hyvänä sitä, että sisäisen hallinnon määrää tarkastellaan suhteessa yksiköiden kokoihin ja pohditaan rakenteellisia uudistuksia varmistaen, että yksiköillä on edelleen mahdollisuus tuottaa laadukasta palvelua. Uudistukset mahdollistavat myös laajemman kokonaistarkastelun osana emoyksikköä. Hallinto- ja tukipalvelujen yhdistäminen on kustannustehokasta.

Suomen Rehtorit ry haluaa lopuksi vielä korostaa molempien erillisyksiköiden riippumattomuuden säilymistä ja sitä, että lain pitää olla hyvin selkeä ja yksiselitteinen.

Helsingissä 14.03.2017
Antti Ikonen
puheenjohtaja
Suomen Rehtorit ry Finlands Rektorer rf