Rehtorin hyvinvointi ja terveys

Rehtorin työn aikataulut ovat usein mahdottomia ja odotukset epäinhimillisiä. Kiire, aikapula ja jatkuvasti keskeytyvät tehtävät kuuluvat rehtorin jokaiseen työpäivään. Koska koulutyön tavoitteiden toteutuminen ja koko yhteisön hyvinvointi perustuvat vahvasti rehtorin hyvinvointiin, työolojen ja -hyvinvoinnin sekä toimivan johtamisjärjestelmän kehittämiseen on löydettävä resursseja.

Vastuu rehtorin hyvinvoinnista ei saa jäädä hänen omille harteilleen. Rehtorikin tarvitsee tukea ja kannustusta. Hänellä on oltava työssään riittävät resurssit, jaettua johtajuutta, kohtuullinen työmäärä, esimiehen tuki ja täydennyskoulutusta.

Ammattikunnan työolojen kehittäminen on Suren strategiassa järjestön tärkein edunvalvonnallinen kehittämistavoite.

Julkaisemme Rehtoribarometrin joka vuosi

Suomen Rehtorit ry pysyy ajan tasalla rehtoreiden hyvinvoinnin kehittämistarpeista teettämällä säännöllisesti rehtoribarometritutkimuksen. Sen vahva tieteellinen perusta takaa luotettavan ja arvokkaan tiedon saamisen. Sen pohjalta kehitämme jatkuvasti edunvalvontatyötämme.

Akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro on toteuttanut rehtoribarometritutkimuksen vuodesta 2019 lähtien yhdessä aivotutkija, professori Minna Huotilaisen ja australialaisen professorin Philip Rileyn kanssa.

Tätä oppilaitosjohdon työhyvinvointitutkimusta on toteutettu Australiassa vuodesta 2011 lähtien. Tutkimus on toteutettu myös Irlannissa, Uudessa-Seelannissa ja Virossa.

Kysely ja mittaus samassa tutkimuksessa

Suomalaisten rehtoreiden hyvinvointia selvittävän tutkimuksen aineisto saadaan rehtoreille tehtävästä Rehtorin terveys ja hyvinvointi -kyselystä sekä stressin, unen, liikkumisen ja palautumisen Firstbeat-mittaustuloksista. Niistä jokainen vastaaja saa heti kyselyyn vastattuaan palautteen.

Kysely lähetetään kaikkien peruskoulujen sekä lukioiden virka- ja luottamustoimisille rehtoreille, apulaisrehtoreille ja -johtajille sekä vararehtoreille.

Toteutamme hyvinvointitutkimusta tiiviissä yhteistyössä myös kansainvälisen rehtorijärjestöjen kattojärjestön ICP:n kanssa. Suomen Rehtorit ja näin myös kaikki sen jäsenet ovat ICP:n jäseniä.

Tutkimus palvelee edunvalvontatyötämme

Korkeatasoinen akateeminen tutkimus tuottaa oppilaitosjohtajien työhyvinvoinnista kokonaiskuvan, joka auttaa järjestömme edunvalvontatyötä merkittävästi. Käytämme tietoja monin eri tavoin jäsentemme työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Oppilaitosjohdon työhyvinvointitutkimus on herättänyt myös median mielenkiintoa kaikissa maissa, joissa tutkimus on toteutettu. Se on saavuttanut myös monien tärkeiden yhteiskunnallisten toimijoiden huomiota, mikä on auttanut kysymysten kehittämistyötä. Vaikka kysely on laaja, siihen vastaaminen on koettu vaivan arvoiseksi ja vastausprosentti on ollut korkea. Kiitokset siitä kaikille vastaajille!