Lausunto lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (lukion erityinen koulutustehtävä)

Viite: Lausuntopyyntö Dno OKM/62/040/2016

Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 20.1.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön ehdotuksesta hallituksen esitykseksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (lukion erityinen koulutustehtävä).

Suomen Rehtorit ry pitää hyvänä, että erityistehtävät nähdään edelleen tärkeänä osana lukiokoulutuksen kokonaisuutta. Erityisen koulutustehtävän määräämis- ja rahoituskriteerien uudistaminen on tervetullut ja parantaa hakijoiden yhdenvertaista kohtelua.

Suomen Rehtorit ry toteaa, että laskentamallissa tehtävään käytettävissä oleva valtakunnallinen resurssi pysyy nykyisellä tasollaan eikä esityksessä ole mainintaa sen pysyvyydestä. Lakia säädettäessä tulee ottaa huomioon lukiokoulutuksen valtionosuuksiin tehdyt leikkaukset vuosina 2014 ja 2015. Suomen Rehtorit ry korostaa, että erityisen tehtävän saama rahoitus kattaa erityisen tehtävän aiheuttamista kuluista vähäisen osan.

Taloudellisten vaikutusten osalta on myös hyvä varmistua tietojen yhdenmukaisesta ilmoittamisesta. Rahoitusmallissa käytetyt kertoimet on muodostettu vuoden 2016 lopussa tehtyjen kyselyjen kustannustietojen pohjalta. Kyselyn luonteesta johtuen kustannustiedot on voitu esittää toisistaan poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi taito- ja taideaineita tulee kohdella yhdenvertaisesti.

Erityisen koulutustehtävän myöntämisen perusteet on esityksessä määritelty selkeästi. Suomen Rehtorit ry pitää erinomaisena esitystä, jonka mukaan erityistehtävä voi kohdistua myös oppiainerajat ylittäviin kokonaisuuksiin ja ettei erityistä koulutustehtävää myönnettäisi yksittäisen urheilulajin tai instrumentin opetuksen tarpeen perusteella. Esitys on myös lukion opetussuunnitelman perusteiden mukainen.

Suomen rehtorit ry toteaa, että mahdollisuus poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta esityksessä osoitetulla tavalla on keskeinen edellytys erityisen lukiokoulutustehtävän toteuttamiseksi ja se tulee ehdottomasti säilyttää nykyisessä muodossaan.

Esitys ammatillisten ja taloudellisten edellytysten tarkastelusta erityisestä koulutustehtävästä huolehtimisen näkökulmasta on kannatettava. Tämä velvoittaa koulutuksen järjestäjiä huolehtimaan opettajien määrästä ja koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä sekä mahdollisen muun erityisen tehtävän suorittamiseksi tarpeellisen henkilökunnan riittävyydestä. Erityisen koulutustehtävän näkökulmasta tulee ottaa huomioon myös rehtorin tehtävä. Myös erityisen koulutustehtävän sisältyminen opetussuunnitelmaan ja muihin suunnitelmiin, kehittämisstrategioihin sekä toimintakulttuuriin on merkittävä.

Suomen Rehtorit ry pitää tärkeänä, että erityisen tehtävän saavalla koulutuksen järjestäjällä tulee olla valmiudet ja toimintarakenteet yhteistyöhön esimerkiksi korkeakoulujen ja alan merkittävien järjestöjen ja vastaavien toimijoiden kanssa, mikä tulee olla osoitettavissa.

Toimintaa tulee arvioida saatujen tulosten perusteella. Arviointi voi kohdistua opiskelijoiden menestykseen opiskeluaikana sekä lukio-opintojen läpäisyyn ja menestykseen, kuten myös sijoittumiseen jatko-opintoihin. Myös valmius toimia valtakunnallisena kehittäjänä on pidettävä mukana myöntämisedellytyksissä. Suomen Rehtorit ry tukee mahdollista velvoitetta erityisen koulutustehtävän mukaisesta valtakunnallisesta kehittämisestä mm. luomalla uusia toimintamalleja ja koulutuksen järjestämisvaltuuksia.

Lopuksi Suomen Rehtorit ry toteaa, että erityisen koulutustehtävän luvan saaneilta koulutuksen järjestäjiltä tulee edellyttää vahvaa ja mitattavissa olevaa sitoutumista tehtävän suorittamiseksi.

Helsingissä 12.2.2017

Antti Ikonen
puheenjohtaja
Suomen Rehtorit ry Finlands Rektorer rf