Yhteistyöllä uuteen lukuvuoteen

Koulua ja kotia edustavat tahot korostavat yhteistyön merkitystä uuden kouluvuoden alkaessa.

Koulu alkaa! Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus juuri hänen oppimistaan, kehitystään ja hyvinvointiaan tukevaan koulupolkuun. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee, että hänen elämänsä aikuiset toimivat hyvässä yhteistyössä häntä tukien.

Uusi lukuvuosi on aina uusi alku. Se tarjoaa meille oivan mahdollisuuden tehdä asioita paremmin ja muistuttaa itseämme siitä, mikä on tärkeää.

Toivomme tulevaan lukuvuoteen rakentavaa koulua, oppimista sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevaa keskustelua niin julkisesti, paikallisesti, koulun tasolla kuin viranomaisten, yksittäisten ammattilaisten ja vanhempien välillä. Puhutaan toisistamme arvostavasti ja ystävällisesti. Toimitaan lapsille ja nuorille hyvänä esimerkkinä ja luodaan heille näin turvaa ja uskoa siihen, että me aikuiset kyllä kannattelemme heitä.

Luodaan koulumaailmaan toimintakulttuuri, jossa koti ja koulu tekevät hyvää yhteistyötä ja jossa vanhempien ja koulun aikuisten väliselle vuoropuhelulle on tilaa. Tuetaan yhdessä oppimista ja oppimisen iloa. Tunnistetaan mahdollisesti esiin nousevat ongelmat ja tartutaan niihin yhdessä avoimesti, rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti. Pidetään kiinni yhteisistä kasvatustavoitteista ja kasvatusyhteistyöstä. Näiden molempien rooli on entistä tärkeämpi tilanteessa, jossa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteet sekä perheiden ja koulujen kokema kuormitus ovat lisääntyneet.

Rakennetaan koulusta yhteisö, johon kaikki pääsevät mukaan ja jossa jokaista kuullaan ja arvostetaan omana itsenään. Kokemus hyvään yhteisöön kuulumisesta vaikuttaa merkittävällä tavalla jaksamiseen ja hyvinvointiin. Koulu voikin parhaimmillaan olla paikka, joka tukee paitsi lasten ja nuorten, myös ammattilaisten ja vanhempien hyvinvointia.

Aloitetaan uusi lukukausi yhteistyön hengessä, toisiamme aikuisina sekä ennen kaikkea lapsia ja nuoria tukien!

  • Finlands svenska lärarförbund FSL
  • Förbundet Hem och Skola i Finland
  • Opetusalan ammattijärjestö OAJ
  • Opetushallitus
  • Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat, OPSIA ry
  • Sivistystyönantajat, Sivista ry
  • Suomen Kuntaliitto
  • Suomen Rehtorit ry
  • Suomen Vanhempainliitto ry