Lausunto aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta 7.10.2015

Opetushallitukselle
Viite: Lausuntopyyntö Dno 27/421/2015
Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 15.9.2015 päivättyyn lausuntopyyntöön aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta.

Suomen Rehtorit ry pitää aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin tehtyä uudistustyötä onnistuneena. Perustetekstiä on päivitetty kiireisestä aikataulusta huolimatta kokonaisvaltaisesti ja se tarjoaa koulutuksen järjestäjille hyvän tuen sekä paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön että myös aikuisten lukiokoulutuksessa käynnissä olevien merkittävien rakenteellisten ja pedagogisten muutosten huomioimiseen omassa toiminnassaan.

Opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa tuodaan hyvin näkyviin aikuisten lukiokoulutuksen erityispiirteet ja myös oppilaitosten tärkeän tehtävän aikuisopiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisyssä.

Hyvää aikuisten lukiokoulutuksen perustetekstissä on sen positiivinen näkökulma aikuisoppimiseen: aikuisopiskelun monimuotoisuuden ja monipuolisuuden oikea tunnistaminen, myönteisten ja mielekkäiden oppimiskokemusten merkityksen korostaminen opintoihin sitouttamisessa sekä aiempaa selvempi yhteisöllisyyden merkityksen näkyviin tuominen opiskelussa ja oppilaitosten toiminnassa. Yhteisöllisyyden näkökulmaa on vahvistettu myös muissa opetussuunnitelmien perusteteksteissä eri koulutustasoilla esi- ja perusopetuksesta lukiokoulutukseen.

Suomen Rehtorit ry pitää tekstin yleiseen osaan tehtyjä päivityksiä ajankohtaisina ja perusteltuina. Arvoperustaan tehdyt tarkennukset, opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä käsittelevän osan ajanmukaistaminen esim. sähköisen oppimisen osalta sekä oppilaitosten toimintakulttuurin huomattavasti aiempaa monipuolisempi ja kokonaisvaltaisempi kuvaaminen esim. toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien teemojen ja opiskelun tukemisen yhteisöllisten rakenteiden kautta, ovat paikallisen opetussuunnitelmatyön tekemistä selkiyttäviä uudistuksia.

Kieleen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvien kysymysten korostaminen oppilaitosten toimintakulttuuriin keskeisesti vaikuttavina tekijöinä on myös perusteltua maahanmuuttajaopetuksen alati lisääntyessä aikuisten lukiokoulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa.
Aikuisten lukiokoulutuksen uuden tuntijaon tuottamat muutokset on huomioitu järkevästi eri oppiaineiden kurssisisällöissä ja aikuisten lukiokoulutuksen perusteiden uudistamisen yhteydessä on myös päivitetty kaikkia oppiaineita. Paikallaan ovat mm. yrittäjyyden ja työelämäyhteyksien aiempaa parempi näkyminen oppiaineissa ja uusien teemaopintojen tarjoamat mahdollisuudet aikuisopiskelijoiden osaamisen tunnustamisessa.

Yksittäisten parannusehdotusten osalta viittaamme jäsenyhdistyksemme Aikuislukioiden Rehtorit ry:n yhdessä Iltakoulujen liitto ry:n kanssa Opetushallitukselle kokoamaan lausuntoon, jossa aikuisten lukiokoulutukseen liittyviä näkökulmia on perustetekstin osalta avattu tarkemmin.

Helsingissä 5.10.2015

Riikka Lindroos
puheenjohtaja
Suomen Rehtorit ry
Finlands Rektorer rf