Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 15.9.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriölle
Viite: Lausuntopyyntö OKM/60/010/2015
Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Suomen Rehtorit ry ottaa erityisesti kantaa lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja siinä erityisesti pykäliin 11 – 12 ja 23 b.
11 § mukaan perusopetuslaissa tarkoitetun lisäopetuksen rahoitus kotikuntakorvauksen perusosasta vähenee. Suomen Rehtorit ry haluaa nostaa esille perusasteen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen tärkeyden. Lisäopetuksen tehtävänä on jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lisäopetuksessa tuetaan opiskelijoiden kehitystä, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lisäopetuksen erityisenä tehtävänä on tarjota opiskelijoille mahdollisuus parantaa edellytyksiään jatko-opintoihin ja motivoida jatkamaan opintoja.
Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaihetta tulee kuitenkin kehittää kokonaisvaltaisesti lähtökohtana ennakkoluuloton, käytännössä toteutuva yhteistyö oppilaan parhaaksi.  Rahoituksen väheneminen lisäopetuksen kotikuntakorvauksen perusosasta pakottaa tarkastelemaan ja kehittämään lisäopetusta.
Ongelmalliseksi rahoituksen vähenemisen kotikuntakorvauksen perusosasta liittyy maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta, mutta sen hyödyt on osoitettu vasta maahan tulleiden oppilaiden opetuksessa. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa luodaan hyvä pohja koulunkäynnille Suomessa ja opetus tukee oppilaan kasvamista suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön jäseneksi arvostaen oppilaan omaa kieli- ja kulttuuriyhteisöä. Perusopetukseen valmistavalla opetuksella on myös merkittävä kotoutumista tukeva rooli. Oppilaat ovat eri-ikäisiä ja saapuessaan maahan heidän taitonsa eivät usein riitä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Pykälän 12 mukainen esitys on myös ristiriidassa vieraskielisten oppilaiden määrän kasvun kanssa.

23 b § mukaan lukiokoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävät vähennykset vastaavat laskennallisen indeksitarkistuksen suuruisia säästöjä yksikköhinnoissa. Yksikköhinnan lasku pakottaa tarkastelemaan lukioverkkoa. Lukioiden määrä vähenee, yksikkökoko kasvaa ja etäopetus laajenee. Suomen Rehtorit ry kantaa huolta johtamisesta ja opetuksen laadusta alati kiristyvässä taloustilanteessa.
Lausunnon keskeinen sisältö

Suomen Rehtorit ry toteaa, että mahdollinen rahoituksen väheneminen lisäopetuksen kotikuntakorvauksen perusosasta pakottaa tarkastelemaan ja kehittämään lisäopetusta, sen asemaa ja järjestämistä kuntatasolla. Myös valtakunnallisen tason keskustelu lisäopetuksen roolista osana suomalaista koulutusjärjestelmää tulee käynnistää. Uudenlaisten yhteistyön muotojen kehittämisellä perusasteen ja toisen asteen välille on merkittävä rooli oppilaan opintojen ja työelämään siirtymisen näkökulmasta ilman lisäopetusvuotta.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen merkitystä ja siten rahoittamisperusteiden säilyttämistä ennallaan Suomen Rehtorit ry pitää tärkeänä, jotta opetuksella voidaan tukea oppilaan kasvamista suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön jäseneksi tukien kotoutumista. Perusopetukseen valmistavaa opetusta osana koulun toimintakulttuuria tulee edistää.

Suomen Rehtorit ry ilmaisee huolensa johtamisesta ja opetuksen laadusta alati kiristyvässä taloustilanteessa lukiokoulutuksessa.

Lopuksi Suomen Rehtorit ry haluaa todeta, ettei väliaikaiseksi alun perin ehdotettavaa vuosien 2016 – 2019 kustannustason muutoksen tekemättä jättämistä tehdä pysyväksi muuttamalla lakia.
Suomen Rehtorit ry seuraa kiinnostuneena asian käsittelyn etenemistä.
Helsingissä 15.9.2015
Riikka Lindroos
puheenjohtaja
Suomen Rehtorit ry
Finlands Rektorer rf