Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 5.10.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Viite: Lausuntopyyntö OKM/61/010/2015

Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Suomen Rehtorit ry pitää hyvänä luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi opiskelijavalintarekisteristä, ja että sen mukaan perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen päättävien tiedot ovat kootusti käytettävissä hauissa ja valinnoissa sekä yksilöidymmin määriteltyinä tutkimuksessa ja seurannassa. Ehdotettu uudistus on tärkeä nuorisotakuun näkökulmasta. Uudistuksessa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, mikäli oppilas keskeyttää toisen asteen opinnot ne aloitettuaan.

Suomen Rehtorit ry painottaa, että tallennettujen tietojen osalta tulee olla tarkasti määritelty, kenellä on oikeus tarkastella, käsitellä ja luovuttaa tietoja. Kannatettavana pidetään opinto-ohjaajan oikeutta tarkastella omien oppilaiden osalta, onko henkilö hakeutunut yhteishaussa tai muussa perusasteen jälkeisessä haussa koulutuksiin. Sen sijaan Suomen Rehtorit ry pyytää tarkentamaan, kuinka kauan esimerkiksi edellä mainittu tarkasteluoikeus kestää ja miten seuranta jatkuu toisen asteen koulutuksessa.

Koska luonnoksen hallituksen esitykseksi mukaan vastuu osallistumisesta opiskelijavalintarekisterin ylläpitoon ohjataan perusopetuksen järjestäjille, Suomen Rehtorit ry edellyttää, että tästä uudesta velvoitteesta ei saa aiheutua opetuksen järjestäjille kustannuksia kustannusten lajista riippumatta. Mahdollisten kustannusten kattamiseen tulee varautua valtion taloudessa.

Suomen Rehtorit ry pitää sähköisen tiedonsiirron käytön lisäämistä kannatettavana. Samanaikaisesti Suomen Rehtorit ry kantaa kuitenkin huolta siitä, miten tiedonsiirto teknisellä käyttöyhteydellä toimii. Luonnoksesta ei käy ilmi, miten varmistetaan teknisten muutosten ja tiedonsiirtojen onnistuminen esitetyllä tavalla. Julkisen sektorin tietohallinnon epäonnistumiset niin teknisesti, aikataulullisesti, kustannuksellisesti kuin käyttäjänäkökulma ohittaenkin eivät vakuuta. Miten valtakunnallisella tasolla varmistetaan, että kukin opetuksen järjestäjä onnistuu muutoksessa, ja että sähköisten järjestelmien kehittämisessä, käyttöönotossa ja koulutuksessa otetaan huomioon käyttäjänäkökulma? Tilastokeskuksen tilastoihin tallennettavat tiedot tulee myös voida toteuttaa teknisellä käyttöyhteydellä, jotta voidaan välttyä kaksinkertaiselta työltä.
2(2)

Muutokset ylioppilastutkinnon sähköistämiseen liittyen ovat hyviä ja perusteltuja. Sen sijaan Suomen Rehtorit ry kyseenalaistaa esitetyn mallin, joka ohjaisi suoritusperusteisen rahoituksen määräämistä ylioppilastutkintorekisteriin tallennettujen tietojen avulla. Lukiokoulutus on yleissivistävää koulutusta. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ei ole kuvattu, mitkä ovat todelliset hyödyt ylioppilastutkintorekisterin käyttötarkoituksen muuttamisesta koulutuksen rahoituksen määräämiseksi. Suomen Rehtorit ry kuulee mielellään, mikä vaikutus edellä mainitulla on lukioiden eriytymiskehitykseen sekä alueelliseen vaikuttavuuteen. Suomen Rehtorit ry:n lähtökohta on, että jokainen perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen oppilas sijoittuu toisen asteen opintoihin. Mikä on lain 7 §:n käyttötarkoituksen muuttamisen lisäarvo, jos jokainen nuori saadaan sijoittumaan toisen asteen opintoihin?
Lukio-opintojen keskeyttämisprosentit ovat alhaiset ja ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrien prosentit korkeita. Keskeyttäneistäkin lähes puolet jatkaa opintoja. Lopettaneiden määrä jää vähäiseksi verrattuna ammatilliseen koulutukseen. Luvussa 4.2 todetaan koulutuspoliittinen merkitys lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän kehittämisen kannalta tärkeäksi.
Todennetun osaamisen rekisteri (TOR) on vasta kehittämisvaiheessa, minkä vuoksi lausuttava esitys luonnoksesta hallituksen esitykseksi jättää näiltä osin monta kysymystä vaille vastausta.
Lopuksi Suomen Rehtorit ry haluaa todeta, että erityisesti opiskelijavalintarekisterin uudistamisella voidaan saavuttaa merkittävät yhteiskunnalliset vaikutukset oppilaiden sijoittumisen seurannassa toiselle asteelle ja toisaalta opiskelijoiden suoritettuaan toisen asteen opinnot loppuun asti.
Suomen Rehtorit ry seuraa mielenkiinnolla asian etenemistä.
Helsingissä 30.9.2015
Riikka Lindroos
puheenjohtaja
Suomen Rehtorit ry
Finlands Rektorer rf