Lausunto Esitys laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä 090916

Viite: Lausuntopyyntö Dno OKM/25/010/2016

Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 6.7.2016 päivättyyn lausuntopyyntöön hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä.

Suomen Rehtorit ry pitää hallituksen esitystä kansalliseen koulutus- ja tutkintojärjestelmään kuuluvien tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien jaottelua viitekehyksen kahdeksalle vaativuustasolle onnistuneena. Erityisesti osaamisen vertailukelpoisuutta voidaan parantaa vaativuustasojen avulla.

Hallituksen esityksessä todetaan, että tutkinnot ja oppimäärät on tarkoitus sijoittaa viitekehykseen lähtökohtaisesti siten, että samaan tutkintotyyppiin kuuluvat tutkinnot ovat samalla kansallisen viitekehyksen tasolla. Suomen Rehtorit ry:n mukaan tämä vahvistaa nykyisen oppimiskäsityksen mukaan kokonaisosaamisen näkökulmaa ja on siten kannatettava.

Suomalainen koulutus on erittäin laadukasta ja arvostettua. Suomen Rehtorit ry korostaa, että kansallisen viitekehyksen avulla suomalaista koulutusta voidaan tehdä entistä tunnetummaksi kansainvälisesti. Keskeistä on myös kansallisen ja Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) tasojen vastaavuus. Tämä tukee kansainvälisen liikkuvuuden lisäämistä ja koulutusvientiä. Suomen rehtorit ry pitää tärkeänä, että viitekehys laaditaan Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen pohjalta sitä jossain määrin hyödyntäen ja että suomalaisten osaamisvaatimusten tuottaman osaamisen tulee näkyä viitekehyksessä.

On erittäin merkittävää, että uudistuksella pyritään myös edistämään jatko- ja lisäopintoihin siirtymistä. Suomen Rehtorit ry painottaa, että hallituksen esityksellä uudeksi laiksi tulee vahvistaa myös kansallista koulutusta.

Koska eri tutkinnoista on säädetty nykyisellään kunkin koulutusmuodon lainsäädännössä, kokonaisuutta on vaikea hahmottaa. Tämä vaikeuttaa läpinäkyvyyttä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Esityksen keskeinen ehdotus säätää erillinen laki tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä on siten kannatettava.

Suomen Rehtorit ry painottaa, että uudistuksesta aiheutuvat kustannusvaikutukset tulee budjetoida valtakunnallisesti, jolla taataan koulutuksen järjestäjän mahdollisuus toteuttaa uudistus. Tässä tulee ottaa huomioon niin henkilöstön koulutustarve kuin todistusmerkintöjen muuttumisesta aiheutuva tietojärjestelmien kehittäminenkin. Myönteinen vaikutus viitekehyksellä on vertailtaessa työnhakijoiden osaamista.

Suomen Rehtorit ry arvostaa, että viitekehyksen myötä on otettu huomioon kehittämisen näkökulma sekä suomalaisen koulutusjärjestelmän että koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Tällä pyritään varmistamaan suomalaisen koulutuksen ajantasaisuus. Lopuksi todettakoon, että hallituksen esitys on hyvin valmisteltu ja perusteltu suomalaisen koulutusjärjestelmän nykyisessä tilanteessa.

Helsingissä 9.9.2016
Riikka Lindroos
puheenjohtaja
Suomen Rehtorit ry Finlands Rektorer rf