Jäsenkirje 1/2018

Puheenjohtajan palsta Opetushallitus kutsui viime vuoden lopulla koolle keskeisiä kasvatus- ja opetusalan johtamisen toimijoita keskustelutilaisuuteen toimialamme johtamisen nykytilasta, tulevaisuuden kehittämistarpeista ja keskeisistä toimienpiteistä johtamisosaamisen kehittämiseksi. Tapaaminen oli myös järjestömme toivoma, sillä edellisestä vastaavien osapuolten yhteisestä pohdinnasta oli kulunut jo useampia vuosia. Toimintaympäristö on tänä aikana kokenut mm. opetussuunnitelmauudistuksen kaikilla asteilla. Eri osapuolilla oli sinänsä yhteinen … Lue lisää

Lausunto HE 114/2017 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa

Asia: HE 114/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa hallituksen esitykseen laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa valinnaisuuden vaikutuksista kielivalintoihin, kielten tarjontaan, opiskelumotivaatioon ja oppimistuloksiin. Lainmuutoksen mahdollistama kokeilu koskisi kahta ikäluokkaa ja enintään 2200 oppilasta, jotka aloittavat B1-kielen opiskelun elokuussa … Lue lisää

Lausunto HE 99/2017 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan sivistysvaliokunta Asia: HE 99/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta Suomen Rehtorit ry vastustaa hallituksen esitystä, koska katsoo sen vaikuttavan kielteisesti koulutukselliseen tasa-arvoon. Toteutuessaan laki vähentää koulutuksen resursseja perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä, lukioissa ja taiteen perusopetuksessa ja tällä tavoin lisää myös … Lue lisää

Lausunto HE 106/2017 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Eduskunnan sivistysvaliokunta Viite: Asiantuntijalausuntopyyntö HE 106/2017 Asia: HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018   Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa hallituksen talousarvioesitykseen. Suomessa on viime vuosina leikattu merkittäviä rahasummia koulutuksen perusrahoituksesta, minkä seuraukset eivät voi olla näkymättä tulevaisuudessa. Kokonaisuudessaan Suomi on panostanut koulutukseen varsin maltillisesti sekä jää muihin Pohjoismaihin ja … Lue lisää

Lausunto 9.6.2017 esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunnan sivistysvaliokunta Viite: Asiantuntijalausuntopyyntö HE 15/2017 Asia: HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 29.5.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä … Lue lisää

Kannanotto: Rehtorit tarvitsevat enemmän aikaa koulujensa pedagogiseen johtamiseen!

Rehtorit tarvitsevat enemmän aikaa koulujensa pedagogiseen johtamiseen! Suomen Rehtoreiden toukokuussa jäsenilleen tekemän rehtoribarometrin tulosten mukaan keskeisimmät esteet rehtoriammatin vetovoimaisuudelle ovat liian moninaiseksi kasvaneet työtehtävät, stressaava työ sekä pedagogiselle johtamiselle jäävän ajan vähyys. -Koulutus on jatkossa kuntien merkittävin lakisääteinen tehtävä. Oppilaitoksissa valetaan kivijalkaa maamme tulevaisuudelle. Koulutuksen keskeisestä asemasta johtuen on tärkeää pohtia, missä kunnossa suomalainen koulu … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta – toisen kotimaisen kielen kokeilu 29.5.2017

Viite: Lausuntopyyntö OKM/13/010/2017 Suomen Rehtorit ry (SURE) kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 24.4.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön perusopetuslain muuttamiseksi väliaikaisesti, mikä mahdollistaisi alueelliset kokeilut kieltenopiskelussa ilman velvoittavaa toisen kotimaisen opiskelua. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa valinnaisuuden vaikutuksista kielivalintoihin, kielten tarjontaan, opiskelumotivaatioon ja oppimistuloksiin. Lainmuutoksen mahdollistama kokeilu koskisi kahta ikäluokkaa ja enintään 2200 oppilasta, jotka aloittavat B1-kielen opiskelun elokuussa … Lue lisää

Lausunto Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 14.3.2017

Viite: Lausuntopyyntö OKM/35/040/2015 Lausuntopyyntö Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 17.2.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ja Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) siirtämistä Opetushallituksen (OPH) erillisyksiköiksi. Suomen Rehtorit ry pitää edelleen tärkeänä sitä, että niin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kuin myös Ylioppilastutkintolautakunnan toiminta jatkuu itsenäisenä ja riippumattomana … Lue lisää

Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta 27.2.2017

Viite: Lausuntopyyntö OPH-293-2017 Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 6.2.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön. Suomen Rehtorit ry pitää aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tehtyä uudistustyötä onnistuneena. Opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa tuodaan hyvin näkyviin aikuisten perusopetuksen erityispiirteet ja myös oppilaitosten tärkeän tehtävän aikuisopiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisyssä. Aikuisten perusopetus tulee sisältämään kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. … Lue lisää

Lausunto lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (lukion erityinen koulutustehtävä)

Viite: Lausuntopyyntö Dno OKM/62/040/2016 Suomen Rehtorit ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa 20.1.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön ehdotuksesta hallituksen esitykseksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (lukion erityinen koulutustehtävä). Suomen Rehtorit ry pitää hyvänä, että erityistehtävät nähdään edelleen tärkeänä osana lukiokoulutuksen kokonaisuutta. Erityisen koulutustehtävän määräämis- ja rahoituskriteerien uudistaminen on tervetullut ja parantaa hakijoiden yhdenvertaista kohtelua. … Lue lisää